پیکاسو: من نمی جویم، می یابم.

عضویت
Please reenter your email again below.
نویسنده شاهنامه کدام شاعر است؟:
پیکاسوبانوی ایرانیپرستوعلی کافه چیپگاه قاسمیILKINبهارNasimشبنم قدیرنژادمائده سیامکانهومن شاهواریساراسپیدهشهرزادامیرعلیمرادینرگسآرزو جدیدی نژسپيده قائم مقعلی حسنیآزادهکردی پورآزيتارحمتي زاپیام میرزاخانسنگ عجولhamid nagahiبهزاد فرهادیحسین رنجبران